WWF I MLADI

Zašto WWF Adria radi sa mladima?

Zbog neracionalne potrošnje prirodnih resursa planeta Zemlja postaje sve ugroženija jer smo narušili njen prirodni balans. Pritom, odgovornost za zdravlje planete postaje sve više i sve jasnije međugeneracijsko pitanje a ne problem koji je samo na odraslima da rešavaju.

Mladi ljudi iznova dokazuju da imaju sposobnost da budu moćni lideri i nosioci promena. Mladi pokreću startapove, kampanje i akcije. Oni imaju jake mreže, sa lakoćom se kreću između oflajn i digitalnog sveta i mogu da brzo angažuju i mobilišu svoje vršnjake. Izuzetno su sposobni, otporni i kreativni u pronalaženju i iniciranju rešenja za hitne ekološke probleme.   

WWF Adria u mladima traži partnere za zajedničko kreiranje i sprovođenje jer zaštita prirode mora biti inkluzivna. Oni nisu „target grupa“ već ko-kreatori i važni saveznici u rešenjima koja su okrenuta i ka prirodi i ka ljudima.

Kako WWF Adria radi sa mladima? 

Osim što mobilišemo mlade kroz lokalne, regionalne i globalne akcije i kampanje, WWF Adria motiviše, inspiriše, obučava i aktivira mlade u cilju aktivnog građanstva. 

Sarađujemo sa državnim institucijama u cilju stručnog usavršavanja nastavnog osoblja, direktno sa ustanovama formalnog obrazovanja, i organizacijama mladih i za mlade kroz programe neformalnog obrazovanja.

Zalažemo se za uključivanje mladih kao pojedinaca, podsticanje i osnaživanje njihovih veština i kompetencija i pružanju prilika da svaka mlada osoba da svoj doprinos zaštiti prirode.